Imieniny : Albina Nikodema
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
 

Projekty partnerskie - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu województwa lubelskiego

 

 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu województwa lubelskiego

 

Projekt realizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclusion Oś Priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego tj. Województwo Lubelskie jako Lider Projektu wraz z 49 partnerami na podstawie Umowy Konsorcjum Jednostek Samorządu Terytorialnego podpisanej 16 listopada 2011 roku. Całkowity budżet projektu wynosi 18.445.445zł, gdzie wkład własny wszystkich partnerów wynosi 2.766.816zł, w tym wkład Gminy Sosnowica to 33.120,00zł. Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2010 - 2013.

Wkład własny Gminy Sosnowica zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków poniesionych na rzecz realizacji projektu w gminie:

 • zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • modernizacja sprzętu komputerowego,
 • koszt opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania,
 • koszt dostępu do Internetu,
 • szkolenia,
 • ubezpieczenie sprzętu komputerowego na okres trwania projektu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności do społeczeństwa informacyjnego.

Projekt umożliwi pobudzenie rozwoju ekonomicznego województwa lubelskiego, rozwój usług na rynku usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wspomaganie grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości ich aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym.

Cel główny projektu to zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności, które są zamieszkałe w województwie lubelskim.

 

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie innowacyjności gospodarki województwa lubelskiego,
 • zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-Usług w społeczeństwie;
 • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

 

Najważniejsze działania w projekcie:

 • dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w gospodarstwach domowych objętych projektem;
 • modernizacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego dla użytkowników końcowych projektu;
 • zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, objętych projektem przez okres 3 lat;
 • organizacja szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia nowych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych);
 • organizacja działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu jednostek podległych beneficjentowi, tj. biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze i publiczne domy pomocy społecznej,
 • zarzadzanie projektem (koordynacja działań, monitoring, sprawozdawczość, ewaluacja itp.)
 • promocja i informacja.

 

Grupy docelowe

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i / lub systemu świadczeń rodzinnych;
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
 • jednostki podległe beneficjentom w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta.

 

W 2012 roku przed otrzymaniem komputera uczestnicy brali udział w szkoleniach z obsługi komputera.

 

      

                

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information