Imieniny : Albina Nikodema
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
 

Projekty partnerskie - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II

 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu województwa lubelskiego - edycja II

 

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-107/11-00 zawartej dnia 24 sierpnia 2012 r z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, dziesięciu Gmin (Gmina Biszcza, Gmina Dołhobyczów, Gmina Drelów, Gmina Milejów, Gmina Niemce, Gmina Podedwórze, Gmina Sosnowica, Gmina Spiczyn, Gmina Stanin, Gminą Miejska Świdnik) i dwóch Powiatów Województwa Lubelskiego (Powiat Lubelski i Powiat Opolski). Zasięg projektów obejmuje wszystkie miejscowości na obszarze działalności partnerów.

Grupę docelową stanowi gospodarstwa domowych z terenu województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody  lub niepełnosprawność.

Realizacja projektu zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu grupy gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy, jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu, w tym osób niepełnosprawnych w kreowaniu procesów gospodarczych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

 

Kryterium uczestnictwa w projekcie:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
  • dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) pochodząca z rodzin znajdujących się w trudnej materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
  • rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
  • osoby z grupy 50+, których przeciętny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emeryntalno - remontowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
  • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik : "przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym".

 

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information