Imieniny : Albina Nikodema
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
 

Projekty partnerskie

 

 Gmina Sosnowica przystąpiła jako partner do różnych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Projekty partnerskie mają w niektórych działaniach większą szanse uzyskania dofinansowania. Obowiązek realizacji przechodzi na wnioskodawcę, partner jest zobowiązany do realizacji w swoim zakresie działań, promocji i rozliczania z wnioskodawcą.  


 

Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej

 

   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało dofinansowanie na realizację projektu "Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MOF/1/2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Budżet projektu ogółem wynosi 912.200,00zł, w tym kwota dotacji 820.980,00zł i kwota wkładu własnego 91.220,00zł. Wkład własny Gminy Sosnowica na okres 2013 - 2015 wynosi 8.295,00zł.

Gmina Sosnowica w dniu 31 stycznia 2013 roku zawarła umowę w sprawie zasad realizacji powyższego projektu z Gminą Miejską Włodawa (jako Lider) oraz z Gminą Włodawa, Gminą Ruda - Huta, Gminną Hanna, Gminą Hańsk, Gminą Urszulin, Gminą Stary Brus, Gminą Wola Uhruska i Gminą Wyryki. Przedmiotem Projektu jest określenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego: określenie zasięgu jego wpływu i potencjalnego kierunku rozwoju, sformułowanie kierunków rozwoju w postaci strategii rozwoju oraz przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach Projektu.

Celem głównym projektu jest określenie granic i potencjalnego kierunku rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy, opracowanie strategii rozwoju obszaru, a także upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym, promocja zintegrowanego / partnerskiego podejścia do problemów obszaru. Zaplanowane cele szczegółowe do realizacji:

 1. Rozwój i wzmocnienie powiązań funkcjonalnych między miastem, a jego otoczeniem
 2. Prawidłowe wyznaczenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego (delimitacja)
 3. Identyfikacja wspólnych celów rozwojowych
 4. Wsparcie gmin partnerskich w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 oraz partnerskie podejście do kluczowych zagadnień dotyczących obszaru w kontekście celów tematycznych funduszy na lata 2014 - 2020
 5. Wspieranie terenu obszaru w zakresie jego atrakcyjności jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania i dostarczania usług,
 6. Przeciwdziałanie problemom rozwojowym ośrodka lokalnego - Włodawy, a co za tym idzie depopulacji tego obszaru oraz utraty jego funkcji gospodarczych
 7. Wsparcie we wdrażaniu założeń wynikających z KPZK dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych
 8. Wzmocnienie współpracy między partnerskimi JST koniecznej do realizacji wspólnych działań. 

 

http://www.wof.wlodawa.eu/

 


 

 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu województwa lubelskiego

 

Projekt realizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclusion Oś Priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego tj. Województwo Lubelskie jako Lider Projektu wraz z 49 partnerami na podstawie Umowy Konsorcjum Jednostek Samorządu Terytorialnego podpisanej 16 listopada 2011 roku. Całkowity budżet projektu wynosi 18.445.445zł, gdzie wkład własny wszystkich partnerów wynosi 2.766.816zł, w tym wkład Gminy Sosnowica to 33.120,00zł. Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2010 - 2013.

Wkład własny Gminy Sosnowica zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków poniesionych na rzecz realizacji projektu w gminie:

 • zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • modernizacja sprzętu komputerowego,
 • koszt opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania,
 • koszt dostępu do Internetu,
 • szkolenia,
 • ubezpieczenie sprzętu komputerowego na okres trwania projektu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności do społeczeństwa informacyjnego.

Projekt umożliwi pobudzenie rozwoju ekonomicznego województwa lubelskiego, rozwój usług na rynku usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wspomaganie grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości ich aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym.

Cel główny projektu to zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności, które są zamieszkałe w województwie lubelskim.

 

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie innowacyjności gospodarki województwa lubelskiego,
 • zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-Usług w społeczeństwie;
 • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

 

Najważniejsze działania w projekcie:

 • dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w gospodarstwach domowych objętych projektem;
 • modernizacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego dla użytkowników końcowych projektu;
 • zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, objętych projektem przez okres 3 lat;
 • organizacja szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia nowych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych);
 • organizacja działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu jednostek podległych beneficjentowi, tj. biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze i publiczne domy pomocy społecznej,
 • zarzadzanie projektem (koordynacja działań, monitoring, sprawozdawczość, ewaluacja itp.)
 • promocja i informacja.

 

Grupy docelowe

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i / lub systemu świadczeń rodzinnych;
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
 • jednostki podległe beneficjentom w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta.

 

W 2012 roku przed otrzymaniem komputera uczestnicy brali udział w szkoleniach z obsługi komputera.

 

      

                

 


 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu województwa lubelskiego - edycja II

 

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-107/11-00 zawartej dnia 24 sierpnia 2012 r z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, dziesięciu Gmin (Gmina Biszcza, Gmina Dołhobyczów, Gmina Drelów, Gmina Milejów, Gmina Niemce, Gmina Podedwórze, Gmina Sosnowica, Gmina Spiczyn, Gmina Stanin, Gminą Miejska Świdnik) i dwóch Powiatów Województwa Lubelskiego (Powiat Lubelski i Powiat Opolski). Zasięg projektów obejmuje wszystkie miejscowości na obszarze działalności partnerów.

Grupę docelową stanowi gospodarstwa domowych z terenu województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody  lub niepełnosprawność.

Realizacja projektu zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu grupy gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy, jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu, w tym osób niepełnosprawnych w kreowaniu procesów gospodarczych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

 

Kryterium uczestnictwa w projekcie:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 • dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) pochodząca z rodzin znajdujących się w trudnej materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
 • osoby z grupy 50+, których przeciętny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emeryntalno - remontowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik : "przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym".

 

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 

 

Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Projekt został złożony do Osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. 

Liderem projektu jest Powiat Parczewski, a partnerami powiaty Bialski, Radzyński i Lubartowski. Wartość całkowita projektu wynosi 13.497.024,10zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR to 10.587.019,45zł oraz wkład własny 1.868.297,55zł.

W realizację budowy sieci zostały zaangażowane Gminy, które współfinansowały inwestycje oraz są odpowiedzialne za realizację projektu na szczeblu lokalnym.

Zadania projektu:

 1. Budowa masztów - wybudowano 15 masztów, stanowiących podstawę funkcjonowania sieci szerokopasmowej.
 2. Budowa serwerowni - w miejscowości Wola Sernicka utworzono Centrum Zarzadzania Siecią. Zamontowano w nim urządzenia odpowiadające za bezpieczne i sprawne funkcjonowanie sieci szerokopasmowej. Doprowadzono również łącze zewnętrzne dostawcy Internetu.
 3. Budowa stacji przekaźnikowej, która składa się ze stacji bazowej oraz radiolinii.
   
 4. System radiowy to 410 terminali odbiorczych CPE wraz z przełącznikiem i Access Pointem (hotspot), dzięki któremu mieszkańcy i turyści mogą korzystać z Internetu.
 5. Telefonia VoiP  - 400 bramek przewidzianych dla instytucji publicznych.

 

Na terenie Gminy Sosnowica zamontowano hotspoty na:

 • remizie strażackiej w Lejnie
 • świetlicy w Nowym Orzechowie
 • remizie strażackiej w Pieszowoli
 • Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy
 • Urzędzie Gminy w Sosnowicy
 • remizie strażackiej w Starym Orzechowie

 

http://www.powiat.parczew.pl/ogloszenia/organizacyjny/21_06_2013.html

 


  

 

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu parczewskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu

dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria III. Bezpieczeństwo ekologiczne. Umowa o dofinansowanie Nr 02/UDA-RPLU.06.01.00-039/09-00-0105 z dnia 26 lutego 2010 roku.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Milanów współdziałająca z partnerami: Gminą Jabłoń, Gminą Podedwórze, Gminą Siemień, Gminą Sosnowica i Gminą Parczew.

Projekt opiewa na kwotę 2.901.960,00zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2.466.666,00zł co stanowi 85%. Na Gminę Sosnowica przypada kwota 758.660,00zł, w tym kwota 113.799,00zł jako wkład własny. W ramach projektu Gmina Sosnowica ma zaplanowany zakup samochodu lekkiego i średniego.

W wyniku współdziałania Gminy Sosnowica z innymi jednostkami samorządowymi w ramach projektu, gmina uzyska poprawę stanu, zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, poprawienie skuteczności działań ratowniczych, ograniczenie powierzchni powstałych pożarów obszarów leśnych, zmniejszenie emisji gazów pożarowych do atmosfery, skrócenie substancji toksycznych na zagrożone środowisko naturalne.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota całkowita projektu wyniosła 2.678.268,00zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.276.527,80zł. Gmina Sosnowica ma wnieść wkład własny w kwocie 104.269,12 zł, w tym koszty całkowite zakupu samochodów dla gminy wynosi 686.556,00zł oraz kwota całkowita- 8.571,42zł (promocja projektu).

http://milanow.pl/ukasz/

 

Gmina Sosnowica otrzymała SLRr Ford Transit / Bocar

 

 

 


 

 

Poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnych składowisk odpadów

w gminach: Kock, Milanów, Siemień, Sosnowica, Ulan - Majorat, Wisznice i Wohyń

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 04/10-UDA-RPLU.06.01.00-010/10-00-0606. Umowa została podpisana w dniu 2 października 2012 roku pomiędzy Województwem Lubelskim oraz Gminą Wohyń jako Beneficjentem.

 

Termin zakończenia rzeczowego realizacji Projektu przewidziano 31 grudnia 2013 roku, a zakończenie finansowe 31 marca 2014 roku. Projekt jest realizowany przez Gminę Kock, Gminę Milanów, Gminę Ulan - Majorat, Gminę Wisznice, Gminę Siemień i Gminę Sosnowica oraz Gminę Wohyń.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 3.981.257,06zł, w tym są to wszystkie wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej 2.835.768,53zł i stanowiącej nie więcej niż 71,22% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych Projektu. Pozostała kwota to środki własne Beneficjenta - wszystkich gmin.

 

Projekt obejmuje rekultywację nieczynnych składowisk odpadów znajdujących się na terenie gminy Wohyń, Kock, Milanów, Siemień, Sosnowica, Ulan - Majorat oraz Wisznice. Projekt ma charakter ponadlokalny i swym zakresem obejmuje obszar czterech powiatów: radzyńskiego, bialskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego.

 

Głównym celem Projektu jest poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnych składowisk odpadów oraz stworzenie na poziomie lokalnym wspólnego systemu gromadzenia i przetwarzania danych o odpadach.

 

Cele szczegółowe Projektu:

 1. Rekultywacja siedmiu nieczynnych składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy uczestniczących w projekcie;
 2. stworzenie zintegrowanego systemu informacyjnego wspomagającego procesy zarządzania gospodarką odpadami na poziomie gminnym;
 3. uruchomienie spójnych działań informacyjno - edukacyjnych na rzecz zrównoważonego zarządzania gospodarką odpadami na poziomie ponadlokalnym.

 

W ramach niniejszego Projektu Gmina Sosnowica ma planowaną do poniesienia kwotę w wysokości 68.572,74zł. Całkowita kwota w projekcie przypadająca na Gminę wynosi 169.692,51zł.

W związku z podpisaniem wszystkich umów na roboty budowlane, usługi nadzoru, zarządzania, promocji i sporządzania dokumentacji przetargowych dla niniejszego projektu, wydatki Gminy wynoszą w kwocie 11.531,16zł wkładu własnego na koszty wspólne projektu oraz 35.368,01zł wkładu własnego w zakresie kosztów robót budowlanych. 87.556,98zł to kwota refundacji z RPO w ramach robót budowlanych Gminy Sosnowica w zakresie rekultywacji składowiska odpadów w Sosnowicy.

  

Śmietnisko w Sosnowicy przed rekultywacją:

         

 


 

 

Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego jako lidera w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego w ilości 191 jednostek. Termin zakończenia realizacji projektu przewidziano w I kwartale 2013roku.

Ramowy zakres projektu obejmuje część regionalną (wspólną dla wszystkich uczestników projektu);

1. Regionalny portal "Wrota Lubelszczyzny" zawierający:

 • regionalną elektroniczną skrzynkę podawczą zintegrowaną z ePUAP oraz systemami elektronicznego obiegu dokumentów - oprogramowanie dla urzędów i ich jednostek podległych, integracja istniejących systemów;
 • platformę elektronicznego obiegu dokumentów w wersji www dla jednostek organizacyjnych urzędów;
 • Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej;
 • Centrum Autoryzacji;
 • platformę elektronicznych formularzy (jednolite wzory dokumentów elektronicznych);
 • centralne repozytorium wzorów dokumentów;
 • system informatyczny wsparcia użytkowników "helpdesk";
 • regionalny portal realizujący zadania e0Turystyki.

2. Infrastruktura techniczna zawierająca:

 • urządzenia aktywne sieci do bezpiecznej transmisji danych pomiędzy JST na poziomie regionalnym;
 • serwery;
 • urządzenia do składowania danych;
 • utrzymanie infrastruktury technicznej regionalnej wraz z zapewnieniem gwarantowanego zasilania, kontroli dostępu, monitoringu oraz zdublowanych łączy internetowych.

W ramach projektu zaplanowano zakup dla Gminy Sosnowica serwerów, urządzenia wielofunkcyjnego, router, Swich, BIP, elektroniczną skrzynkę podawczą, oprogramowanie OCR, przeprowadzenie szkolenia dla administratorów, 5 letnie utrzymanie i migracje, promocje projektu oraz integrację z platformą Wrota Lubelszczyzny na kwotę całkowitą 48.060,59zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40.851,84zł, co stanowi 85%.

 

W październiku 2012 roku został zorganizowany konkurs wiedzy o projekcie, który odbył się w Centrum Turystycznym Sosnowica w trakcie "Obchodów światowego dnia Turystyki".

 

http://www.wrotalubelszczyzny.eu/

 


 

 

 

Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego - sukces gospodarczy, różne drogi.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4.B Marketing Gospodarczy.

Projekt realizowany przez Gminę Lubartów jako Lidera Projektu przy partnerstwie z Gminą Chodel, Gminą Ostrówek, Gminą Serniki, Gminą Siennica Różana, Gminą Sosnowica, który opiewa na kwotę całkowitą 948.794,00, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 806.474,90zł

Gmina Sosnowica w ramach projektu ponosi 15% kosztów przedsięwzięcia realizowanego na swoim terenie oraz 8% kosztów wspólnych - 16.814,04 zł. Kwota wkładu własnego gminy Sosnowica wynosi 23.541,12 zł, gdzie kwota całkowita przypadająca na gminę to 156.940,80zł. W ramach projektu zaplanowano dla gminy Sosnowica zakup komputera stacjonarnego z monitorem LCD wraz z oprogramowaniem operacyjnym oraz pakiet biurowy Office.

Zaplanowano również działania ogólne dla wszystkich gmin:

 • opracowanie koncepcji marki wraz z systemem identyfikacji wizualnej;
 • opracowanie strategii promocji gospodarczej;
 • realizacja strategii promocji gospodarczej;
 • organizacja konferencji służącej opracowaniu założeń dla dokumentów strategicznych;
 • produkcja filmu promującego wraz z opracowanym scenariuszem;
 • zakup usług związanych z uruchomieniem portalu internetowego;
 • opracowanie materiałów używanych podczas akcji promocyjnej;
 • organizacja imprez promujących obszar gmin realizujących projekt;
 • zakup usług eksperckich w związku z realizacją konferencji;
 • druk materiałów będących efektem realizacji projektu skierowanych do potencjalnych inwestorów;
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych wraz z wizualizacją.

Działania ujęte w ramach projektu to przede wszystkim promocja gospodarcza, marketing jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie przedsiębiorczości.

Projekt ma ukazywać różne drogi jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości, a jednocześnie prowadzić do wymiany wzajemnych doświadczeń i skutecznych narzędzi w pozyskiwaniu przedsiębiorców. Wybrane dla projektu gminy charakteryzuje różny poziom rozwoju gospodarczego, różne zasoby (przedsiębiorczość, położenie, doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów, tereny inwestycyjne, obszary turystyczne). Powiązanie wzajemnych doświadczeń prowadzić ma do osiągnięcia celu projektu, jakim jest wzrost zasobów gospodarczych.

Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację wspólnych dla beneficjantów projektu przedsięwzięć:

 • opracowanie i wdrożenie strategii promocji obszaru i przedsiębiorczości;
 • opracowanie i zdrożenie strategii rozwoju turystyki;
 • uruchomienie centrum obsługi inwestorów;
 • utworzenie platformy współpracy przedsiębiorców z obszaru gmin beneficjentów;
 • tworzenie sieci wzajemnych powiązań gospodarczych obszarów gmin;
 • tworzenie platformy wymiany doświadczeń gmin w zakresie gospodarki;
 • promocję przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy przez osoby decydujące się podjąć działalność gospodarczą;
 • realizacja wspólnej kampanii promocyjnej wszystkich gmin beneficjentów projektu.

 

W ramach projektu zostaną wykorzystane media:

 • telewizja w tym lokalna i internetowa
 • Internet;
 • Radio;
 • Outdoor;
 • prasa, w tym branżowa.

 

http://www.gmina-lubartow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=592&Itemid=

 

http://gwwl.pl/index.php?r=site&view=index

 


 

 

 

Informatyzacja JST Powiatu Parczewskiego - II etap

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

 

Projekt realizowany przez Powiat Parczewski jako Lider w partnerstwie z Gminą Siemień, Gminą Milanów, Gminą Jabłoń, Gminą Podedwórze, Gminą Sosnowica, Gminą Dębowa Kłoda oraz Gminą Parczew. Umowa o wspólnym przedsięwzięciu została zawarta w Parczewie w dniu 30 grudnia 2008 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" w 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Koszty całkowite inwestycji wynoszą 1.987.081,10zł kosztów kwalifikowalnych, w tym koszty inwestycji przypadające na Gminę wynosi 237.729,20 zł , tj. 12% udziału w całym projekcie.

 

http://www.powiat.parczew.pl/ogloszenia/organizacyjny/ulot_inf_II_infor.pdf

 

 


 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej - wprowadzenie systemów odnawialnej energii na terenie części Polesia Zachodniego

 

Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na lata 2007 - 2013, Priorytetu II - Środowisko i infrastruktura Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa środowiska naturalnego, cel.2 Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.

Lederem projektu jest Powiat Włodawski, który złożył wniosek na realizację Projektu w partnerstwie z Gminą Hanna, Gmina Hańsk, Gmina Stary Brus, Gmina Wola Uhruska, Gmina Urszulin, Gmina Włodawa, Gmina Wyryki, Gmina Milanów, Gmina Podedwórze i Gmina Sosnowica. Będzie on realizowany w okresie od 20 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku. Kwota projektu opiewa na kwotę 30.309.040zł, w tym kwota 28.951.000,00 zł to kwota zaplanowanych inwestycji, w zakresie której 1.70.000,00złwydatków całkowitych przypada na Gminę Sosnowica

W projekcie zaplanowano wykorzystanie pozyskanej energii z odnawialnych źródeł energii do wspomagania podgrzewu ciepłej wody w swoich budynkach użyteczności publicznej i produkcji energii elektrycznej, jak i u indywidualnych właścicielach budynków jednorodzinnych.

 

Projekt przewiduje:

 • zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w tym w Gminie Sosnowica - Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy, świetlice i remizy strażackie;
 • zastosowanie pomp geotermalnych do ogrzewania budynków użyteczności publicznej (Gmina Sosnowica zaplanowała w Gminnym Ośrodku Kultury)
 • zastosowanie gazu powstałego w instalacji służącej do produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych w Gminie Podedwórze;
 • zastosowanie w indywidualnych budynkach jednorodzinnych kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania na terenie wszystkich gmin (co najmniej 2000 kolektorów).

 

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (efekt ekologiczny) zmniejszenie różnic gospodarczych (efekt ekologiczny - zmniejszenie kosztów pozyskiwania energii) zmniejszenie różnic społecznych.

 

Projekt planowany jest do realizacji w 2012 roku. Każdy z wójtów odpowiada za realizację projektu ze swojego zakresu na danym terenie, czyli wykonanie inwestycji na budynkach użyteczności publicznej, przygotowanie, rozliczenie tej części zadania, wybór mieszkańców, u których będą instalowane solary. Zadanie powiatu zaś będzie koordynacja projektu oraz rozliczenie z władzą wdrażającą - Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

 

Końcowe działania podejmowane w poszczególnych gminach mogą jeszcze ulec zmianie.

Instalacja kolektorów słonecznych na poszczególnych budynkach składać się będzie z zespołu kolektorów słonecznych o powierzchni dopasowanej do zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, zespołu sterowniczo - pompowego, zespołu zasobników (podgrzewaczy) do magazynowania ciepłej wody i zespołu wymienników, a w niektórych domach jednorodzinnych dodatkowej instalacji umożliwiającej łączenie z centralnym ogrzewaniem.

 

W maju 2011 roku Starostwo Powiatowe we Włodawie jako Lider przesłał informację, że Zespół ds. Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - Władza Wdrażająca Programy Europejskie nie zatwierdziły propozycji zmian wniesionych przez Gminy - partnerów projektu. Wobec powyższego, Powiat Włodawski jako Lider nie jest w stanie przygotować ostatecznej wersji projektu, która spełni wszystkie kryteria i uzyska dofinansowanie. 

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information