Imieniny : Erazma Marianny
Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Dofinansowanie ze środków krajowych - Fundusz Sołecki

 

FUNDUSZ SOŁECKI

  

W 2012 roku środki Funduszu Sołeckiego wyniosły 93.845,36zł. Kwota planowana wyniosła 116.154,00zł

W ramach funduszu wykonano w poszczególnych Sołectwach:

 • Sosnowica Dwór - remont dróg wykonanych pospółką przy wykorzystaniu równiarki /5.658,00zł/
 • Turno - malowanie świetlicy oraz drobne remonty w zakresie wymiany dwóch okien i drzwi, zakupiono ławki i kosz na śmieci oraz ogrodzony "ministadion" piłki nożnej /11.070,00zł/
 • Zienki - remont dachu na kotłowni olejowej oraz wymiana okien w budynku szkoły /11.800,00zł/
 • Lejno - zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu remizy /6.138,50zł/
 • Kropiwki - remon drogi żwirem /5.380,02zł/
 • Stary Orzechów - zakup materiałów do budowy komina dymowego w remizie strażackiej oraz montaż kominka z budową /9.517,87zł/
 • Nowy Orzechów - zakup stołu bilardowego, kuchenki i lodówki oraz gier edukacyjnych do świetlicy wiejskiej, wykonane drobne prace remontowe - zakup paneli podłogowych /8.194,70zł/
 • Górki - wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup lodówki, szafy kuchennej i naczyń /5.517,82zł/
 • Pieszowola - remont drogi równiarką, zakup materiałów budowlanych i drzwi wejściowych oraz zakup kosy spalinowej /6.438,97zł/
 • Lipniak - zakup słupków i siatki ogrodzeniowej /6.185,79zł/
 • Zbójno - zakup żwiru i pospółki oraz wynajem równiarki w celu remontu drogi /6.071,28zł/
 • Sosnowica - zakup paliwa i oleju do kosiarki, remont drogi pospółką, montaż monitoringu ogrodu rekreacyjnego i gminnego stadionu sportowego /6.890,91zł/
 • Olchówka - Mościska w zakresie remontu dróg żwirem wynajętą równiarką /4.981,50zł/

W zakresie remontu dróg wydatkowano kwotę w wysokości 25.879,20zł.

Kwota zwrotu do 20% poniesionych wydatków, co stanowi kwotę 18.769,07zł

 

  Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011 roku wyniósł 105.609,21zł.

W ramach funduszu wykonano:

 • remont drogi w sołectwie Górki oraz zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej i zakup z montażem altanki w Górkach /11.904,98zł/
 • remont drogi w sołectwie Mościska /6.899,07zł/
 • zakup i montaż wiaty - przystanku w sołectwie Komarówka /4.999,95zł/
 • zakup wiaty - przystanek w sołectwie Zienki /9.840,00zł/
 • wykonanie CO w świetlicy wiejskiej w sołectwie Pieszowola /11.894,89zł/
 • wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Starym Orzechowie /6.049,12zł/
 • zakup kosiarki traktorek z przyczepką, kosy spalinowej, pługu do odśnieżania oraz zestawu piknikowego - ławki i stoły i wykonanie murowanego grilla w sołectwie Sosnowica /28.035,00zł//
 • wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskie w sołectwie Nowy Orzechów /12.461,80zł/
 • wykonanie posadzki w remizie strażackiej w Lejnie /7.400,00zł/
 • zakup altany w miejscowości Kropiwki /6.125,40zł/

 

Wykonane wydatki bieżące - 61.244,81zł, a wydatki majątkowe - 44.364,40zł, które zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2011roku. Kwota zwrotu części wykonanych wydatków wyniosła 21.121,84zł (12.248,96zł na zadania bieżące i 8.872,88zł na zadania majątkowe). Gmina Sosnowica otrzymała 19,99% wysokości zwrotu poniesionych całkowitych wydatków.

 

    

            

Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione w budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Aby sołectwo otrzymało pieniądze rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym będą wydatkowane środki. Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w Ustawie o funduszu sołeckiego z 20.02.2009r.

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

 • służyć poprawie życia mieszkańców
 • należeć do zadań własnych gminy
 • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

 1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
 2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
 3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
 4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

Do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa. Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim, w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel. Zwrot może dotyczyć 10, 20 lub 30% poniesionych kosztów, zależnie od zamożności gminy, która zdecydowała się wyodrębnić fundusz sołecki – największy procentowo zwrot otrzymają gminy najbiedniejsze.

Gmina Sosnowica może otrzymać 20% poniesionych kosztów.

  

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information