Imieniny : Bonifacego Waltera
Piątek, 5 Czerwiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2004 - 2006)

 

     Od 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami Europy, na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Dzięki temu Polska, a tym samym i Gmina Sosnowica zyskała wiele korzyści.

     Przystąpienie do Unii daje możliwość wejścia do Strefy Euro.

     Od 15 kwietnia 2004 roku w Polsce można używać euro do rozliczeń, w których jedną stroną jest konsument, czy odbiorca usług.

    Od 2007 roku dzięki przystapieniu do Układu Schengen nastapiło otwarcie granic, dzięki czemu łatwiej i szybciej można się przemieszczeć po terytorium państw należących do Unii Europejskiej.

     Od 2009 roku cudzoziemcy, obywatele Unii Europejskiej mogą kupować w Polsce mieszkania i domy.

     Zostały również otwarte unijne rynki pracy dla Polaków.

Ponadto Polska jest odbiorcą unijnych dotacji (dostaje więcej niż wpłaca o budżetu Unii).

 

     W latach 2004 - 2007 Gmina Sosnowica zrealizowała cztery projekty przy dofinansowania ze środków zewnętrznych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Z tym, że zostało złożonych 8 wniosków o dofinansowanie na 6 różnych inwestycji / operacji, w tym:

 

    1. Na inwestycję zrealizowaną w zakresie budowy sieci wodociągowej z Pasieki do miejscowości Górki wniosek został  złożony w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 w ramach działania 3.1 Obszary Wiejskie. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania.

    2. Wniosek na projekt "Zagospodarowanie centrum Sosnowicy" został złożony dwa razy. W wyniku weryfikacji pierwszego wniosku o dofinansowanie, Gmina Sosnowica mogła otrzymać niecałe 32% dofinansowania całego projektu, w związku z powyższym postanowiono zrezygnować z dalszego ubiegania się o dofinansowania. W kolejnym naborze wniosek przeredagowano celem dostosowano do wymogów programu  i złożono ponownie. Wniosek otrzymał dofinansowanie, projekt zrealizowano i rozliczono.

    3. Projekt "Termomodernizacja budynku przyszkolnego, szkoły oraz przedszkola" złożony w 2005 roku w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIA/TACIS CBC 2004 - 2006 w ramach działania 1.2 Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego nie otrzymał dofinansowania.

     4. Wniosek o dofinansowanie Projektu „Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.6 Regionalne strategie Innowacyjne składany był dwa razy. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

 


 

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM W SOSNOWICY - ETAP I

 

     Projekt „Zagospodarowanie centrum w Sosnowicy – etap I” obejmował uporządkowanie pozostałości po centralnym placu Sosnowicy, który jest usytuowany na skrzyżowaniu głównego szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez miejscowość (dziś droga wojewódzka nr 819) z traktem łączącym dawny zespół dworski i kościół, czyli tzw. rynek. Stanowi on świadectwo uzyskania przez Sosnowicę w roku 1685 praw miejskich (utrzymane do 1822 roku). Charakterystyczny układ urbanistyczny rynku z okresu XVII-wiecznej lokacji, o założeniu klasycznym, z czworobocznym rynkiem i wybiegającymi z narożników 4 ulicami był dowodem znaczenia, jakie prywatnemu miastu – Sosnowica nadawał jego właściciel – hetman Sosnowski. Zakres zadania obejmował remont istniejących chodników, budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych, wykonanie utwardzonej powierzchni alejek, urządzanie terenów zielonych przez nasadzenie drzew i krzewów, krzewów żywopłotowych, bylin i roślin okopowych, renowacje trawników. Ustawiono wyposażenie ogrodowe: ławki, kosze na śmieci, głazy. Dodatkowe walory wizualne placu podkreślają ustawione lampy parkowe. Dzięki temu centralne miejsce w Sosnowicy jest wizytówką wsi i lokalnej społeczności, jak i całej gminy. Rozkwitająca roślinność utworzyła płot zieleni, które wykreowało przyjazne miejsce spotkań. Na alejkach przy klombach można przysiąść na stylowych ławeczkach. W godzinach wieczornych lampy i podświetlone kamienie tworzą ciepły klimat parku. W uroczystość Bożego Ciała przy Krzyżu Milenijnym znajduje się jeden z ołtarzy, do którego udaje się procesja. To ważne miejsce dla mieszkańców wsi zostało wyeksponowane podświetleniem samego krzyża, a także zharmonizowane z roślinnością tak aby podkreślić powagę miejsca.

 

     Projekt został zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006 z Działania 2.3 Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego współfinansowanego prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie – Sekcja Orientacji na podstawie Umowy nr 61412-UM4300100/06 o dofinansowanie projektu nr SPO/2.3/4024/213/06 z dnia 10.08.06 i aneks nr 1 z dn. 22.11.06 podpisanej w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Gminą Sosnowica. Termin realizacji projektu 10.08.06 – 25.11.06, który opiewał na kwotę 103.368,00 PLN, z czego 80% - 82.694,00 dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej, a pozostała kwota wkład własny.

  

Centrum Sosnowicy przed zagospodarowaniem

Image  Image

Image       Image

Image   Image

 

 Centrum Sosnowicy po zrealizowaniu operacji

 Image   

   Image   Image

    ImageImage    

Image

 

Image Image

 


 

 

III WOJEWÓDZKI PLENER MALARSKI W SOSNOWICY

 

     Celem Projektu „III Wojewódzki Plener Malarski w Sosnowicy” była popularyzacja i szerzenie wiedzy o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturowych transgranicznych obszarów Polesia Zachodniego. Inicjatywa łączyła poznawanie tych ziem z praktyczną nauką, warsztatami i zajęciami animacyjnymi jako najbardziej kreatywną formą budowania wzajemnych relacji w układzie Polska – Ukraina, umożliwiających nawiązanie trwałych przyjaźni i współpracy, procentującej na przyszłość. Projekt był adresowany do Polskich i Ukraińskich artystów pielęgnujących piękno naturalnego krajobrazu i kultywujących malarski przekaz swoich „małych ojczyzn” oraz do utalentowane plastycznie młodzieży z sąsiadujących krajów – zainteresowanych wzajemnym poznawaniem, nawiązywaniem trwałych kontaktów i przyjaźni, a także rozwojem osobowości artystycznej i podnoszenie twórczych kwalifikacji pod okiem profesjonalnych opiekunów – plastyków. W dniach od 3 do 16 lipca 2006 roku w plenerze udział wzięło 20 malarzy, w tym pięciu z Ukrainy oraz pięcioro miejscowej młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy i sześcioro uczniów z Łuckiej Dziecięcej Szkoły Plastycznej. Uczestnicy mieli okazje obejrzeć wspólne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne, które wzmacnia więzi, budując obszar międzyludzkiej wspólnoty ponad granicami administracyjnymi podczas wyjazdów między innymi do Kostomłotów, Jabłecznej, Romanowa i Lublin, skąd czerpali dalsze inspiracje artystyczne. Efekt malarzy uczestniczących zarówno w plenerze zasadniczym, jak i warsztatach towarzyszących o tematyce „Polesia Czar” zostały zaprezentowane 16 lipca 2007 roku podczas oficjalnego zakończenia – wernisażu w Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy oraz w trakcie "Jarmarku Holeńskiego" - 23 lipca 2007 roku w skansenie w Holi wyeksponowane na przedniej ścianie zabytkowego wiatraka. Obecne można oglądać w Stałej Galerii Internetowej.

 

     Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina 2004 – 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowy nr IG-2004/PL-UB/2.06/2.2/BUG-59/06 o dofinansowanie Mikroprojektu nr NEB/BUG/05/91 zawarta w Chełmie 13 czerwca 2006 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Lublinie, a Społecznym Towarzystwem Kościuszkowskim w Sosnowicy. który zgodnie z umową opiewał na kwotę całkowitą 36.258,67 zł. Projekt został zrealizowany na kwotę 27.258,68 PLN kosztów kwalifikowalnych z czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 20.444,01 PLN i z Budżetu Państwa - 2.725,87 PLN, pozostałe to środki własne gminy tj. 4.088,80 PLN. Dodatkowo 3.000,00 PLN kwota zaliczona do środków niekwalifikowalnych. 

Image

 

 Image      Image

 

 Image      Image

 

 Image

 

 Image                  Image

 

Image             Image

 

Image             Image

 

Image    Image

 

Image      Image

 

Image       Image

 

Image           Image

 

Image        Image

Image    

 

Image Image Image

 


  

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TWÓRCÓW

'SOSNOWICA 2007 - ARTYSTA JEST W KAŻDYM Z NAS'

 
       Projekt „Międzynarodowe warsztaty twórców ‘Sosnowica 2007 – Artysta jest w każdym z nas” był adresowany do Polskich i Ukraińskich artystów pielęgnujących w swojej twórczości piękno naturalnego krajobrazu i kultywujących malarski przekaz w swoich „małych ojczyzn”, a część teatralna skierowana do utalentowane młodzieży (małych aktorów) z obu krajów zainteresowanych wzajemnym poznawaniem, nawiązywaniem trwałych kontaktów i przyjaźni , rozwojem osobowości artystycznej i podnoszeniem twórczych kwalifikacji pod okiem profesjonalistów.
Warsztaty plastyczne odbyły się w dniach od 2 do 15 lipca 2007 roku, w których udział wzięło 14 malarzy z Polski oraz 11 z Ukrainy. Efekty można było oglądać podczas wernisażu zorganizowanego 15 lipca 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy oraz 22 lipca 2007 podczas „Jarmarku Holeńskiego” pięknie wyeksponowane na zabytkowym wiatraku. Od 9 lipca do 15 lipca miały miejsce warsztaty teatralne, w których wspólnie pracowało 15 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy oraz 13 ze szkoły podstawowej w Zgoranach na Ukrainie. Przygotowaniem spektakli w obsadzie międzynarodowej artystów – młodych amatorów „Czerwony Kapturek” oraz „Cuda i dziwy” inaczej „Trzy wiersze Brzechwy” zajęli się aktorzy Michał Zgiet związany z instytucją Kompania „Teatr” w Lublinie oraz Ilona Zgiet związana Teatrem im. Hansa Christiana Andersena. Uświadomiło to wszystkim, granica która dzieli kraje nie dzieli ludzi, a wręcz przeciwnie buduje wzajemnie relacje partnerskie w układzie Polska – Ukraina.

P        rojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Działania 2.2 Wspieranie Inicjatyw Społeczności lokalnych Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA / TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina 2004 – 2006. oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowa nr IG-2004/PL-UB/2.06/2.2/BUG-32/07 zawarta w Chełmie dn. 27.02.07 pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Lublinie, a Gminą Sosnowica. Okres realizacji 1.03.2007 do 31.10.2007, który zgodnie z umową opiewał na kwotę całkowitą 67.900,00 zł. Projekt został zrealizowany na kwotę 67.566,78 PLN kosztów kwalifikowalnych z czego 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 50.675,08 PLN i 10% z Budżetu Państwa - 6.765,68%, pozostałe to środki własne gminy. 

Image

 

 Image     Image

 

Image     Image

 

Image     Image

 

 Image

   

 Image     Image

 

 Image     Image

 

 Image     Image

 

 Image     Image

 

 Image    Image

 

Image     Image

 

Image     Image

 

Image     Image

 

 

Image               Image

  

Image Image Image

  


  

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO PLANU ROZWOJU GMINY SOSNOWICA

OPARTEGO NA POSIADANYM POTENCJALE

I CZYNNYM WYKORZYSTANIU TRANSFERU WIEDZY

 
       Projekt „Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy" był adresowany do samorządu szczebla gminnego, nowych inwestorów / przedsiębiorców regionu oraz jednostek naukowo - badawczych, ale przede wszystkim dla mieszkańców gminy Sosnowica.

 

Projekt składał się z następujących elementów:

  1. Przeprowadzenie wszechstronnych badań i analiz potencjału rozwojowego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych, historycznych i geograficznych mogących być ważnym czynnikiem stymulującym turystyczny rozwój gminy.
  2. Opracowanie koncepcji modelowego planu strategicznego rozwoju Gminy Sosnowica w oparciu o nowatorskie metody badawcze.

 

W ramach projektu przeprowadzono:

  • dwie konferencje naukowe poświęcone wypracowaniu i przedstawieniu optymalnego modelu rozwoju gminy Sosnowica
  • cyklu szkoleń warsztatowych poświęconych teoretycznym i praktycznym aspektom związanych z agroturystyką (40 godzin), odnawialnymi źródłami energii (20 godzin) i agroekologii (30 godzin)
  • cykl indywidualnych konsultacji z profesjonalnych doradców związanych z w/w tematami
  • dwóch wyjazdów studyjnych, w czasie których uczestnicy szkoleń w praktyce zapoznali się z funkcjonowaniem wzorcowych gospodarstw agroturystycznych, zajmujących się rolnictwem ekologicznym i prowadzących uprawy roślin energetycznych

 

Ponadto w ranach projektu przygotowano naukowe opracowania dotyczące:

  • Analizy warunków glebowo - klimatycznych w gminie Sosnowica pod katem upraw ekologicznych
  • analizy stanu wody, gleby i powietrza w gminie
  • bilansu energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju gminy w aspekcie odnawialnych źródeł energii
  • analizy potencjału rozwojowego gminy.

 

Z efektami projektu można zapoznać w dolnym menu strony.

 

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 2.6 Regionalne strategie Innowacyjne Zintegrowane Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji projektu Nr Z/2.06/II/2.6/21/06/U/10/06 zawartej w Lublinie dn. 7.08.2006 pomiędzy Instytucją Wdrażającą - Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, a Gminą Sosnowica.  Okres realizacji od 1.09.2006 do 31.01.2008 roku. Projekt zgodnie z umową opiewał na kwotę 380.466,00 zł, a został zrealizowany na kwotę 374.180,91 zł z czego 9.464,81 zł stanowiły wydatki niekwalifowalne, 273.537,07 kwota dofinansowana ze środków Europejskiego Fudnuszu Społecznego Unii Europejskiej oraz kwota 91.179,03 zł ze środków Budżetu Państwa.

  

Image Image Image Image

   

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information