Imieniny : Bonifacego Waltera
Piątek, 5 Czerwiec 2020
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Działania projektu - opracowanie naukowe

 

W ramach Projektu przygotowano naukowe opracowania dotyczące:

1. Badanie stanu gleby i wód.

 

Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Lublinie „Uwarunkowania glebowe gminy Sosnowica w kontekście innowacyjnego planu rozwoju gminy – badanie stanu gleb” opracowane przez - dr inż. Przemysława Tkaczyka, mgr inż. Hannę Kosacka, mgr inż. Iwonę Niezgoda, mgr inż. Ewę Suska – Jakubczak.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość i przydatność gleby jest jej zasobność w składniki odżywcze, mineralne. Zasobność ocenia się na podstawie zawartości łatwo przyswajalnych: fosforu, potasu i magnezu w glebie, przy uwzględnieniu odczynu gleby. Na podstawie zasobności gleby w dostepny dla roślin potas, fosfoer i magnez oraz odczyn gleby można poznać potrzeby nawozowe gleby i zaspokajać je zwiększając tym samym urodzajność gleb.

 


Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego - „Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości wód powierzchniowych – badanie stanu wód”.

Gmina Sosnowica położona jest na terenie Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego. Stosunki wodne są tu skomplikowane i często są trudności z dokładnym określeniem długości rzek czy powierzchni poszczególnych zlewnii. Wynika to z charakteru środowiska przyrodniczego (zabagnienie, niepewny miejscami dział wody), a także ze zmian antropogenicznych. Na terenie gminy położonych jest pięć jezior naturalnych oraz ponad 30 stawów. Niniejsze opracowanie opisuje hydrografię - stosunki wodne w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu ze środowiskiem georaficznym oraz jakość wód powierzchniowych i stojących. .

2. Badanie stanu powietrza – analizaAktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego” wykonała Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego.

Określenie aktualnego stanu powietrza atmosferycznego na podstawie obliczeń, w tym obliczeń komputerowych dotyczących rozkładu stężeń na powierzchni terenu i na poziomie okien pobliskiej zabudowy mieszkaniowej oraz na podstawie pomiarów stężeń SO2 i NO2. Propozycje ewentualnych działań naprawczych lub działań mających na celu poprawę jakości powietrza w celu zwiększenia atrakcyjności rozpatrywanych terenów.3. Bilans energetyczny – Odnawialne Źródła Energii „Bilans Energetyczny dotyczący odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sosnowica – analiza możliwości” opracowane przez mgr inż. Kajetana Kościka z Akademii Rolniczej w Lublinie Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu.

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy, dla Gminy Sosnowica oraz określenie możliwości jej zastosowania. Zawarta jest analiza uwarunkowań prawnych wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i Unii Europejskiej oraz w kontekście regionalnym; wyznaczenie celów, priorytetów i działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie Sosnowica; ogólną charakterystykę Odnawialnych źródeł energii; charakterystykę i klasyfikację biomasy; określenie parametrów energetycznych biomasy; przeprowadzenie analizy uwarunkowań przyrodniczo - rolniczych produkcji biomasy na cele energetyczne; określenie sposobu organizacji zbioru, przetwarzania biomasy do postaci użytkowej, transportu i składowania biomasy; określenie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii; analizę możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego na przedsięwzięcia ekoenergetyczne.

4. Analiza pod kątem upraw ekologicznychZałożenia programowe rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie Gminy Sosnowica” przygotowane przez dr hab. Jerzy Szymona z Katedry Ekologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie.

Myślą przewodnią opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi pytania: czy istnieje możliwość proekologicznego rozwoju gospodarczego Gminy Sosnowica; jakie mogą wystąpić zagrożenia ekosystemów przyrodniczych, w tym rolniczych; czy występują zagrożenia w produkcji rolniczej i wytwarzania żywności; czy ochrona przyrody i ekosystemów rolniczych jest sprawą pilną, czy może być przesunięta do dalszej perspektywy; jak zdefiniować cele rozwoju rolnictwa Gminy Sosnowica; jakie praktyczne imperatywy dla władz samorządowych można sprecyzować, korzystając z dotychczasowych doświadczeń innych regionów Polski i Unii Europejskiej; jakie wdrożenia muszą stać się składową częścią rozwoju rolnictwa ekologicznego gminy Sosnowica.

5. Analiza potencjału historycznego „Dzieje gminy Sosnowica” opracowane prze wykładowców Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej Panią dr Małgorzatę Kołacz z  Zakład Historii Polski Średniowiecznej okres do XVIII wieku „Rzeczpospolita szlachecka” oraz przez dr Dariusza Tarasiuka Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej „W latach niewoli. 1795 – 1918. W Drugiej Rzeczypospolitej. Kalendarium”.Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Jawor i prof. dr hab. Marek Mądzik

Monografia ma układ chronologiczno - problemowy. W pięciu rozdziałach przedstawiono różne aspekty dziejów Sosnowicy i okolic. W pierwszej obejmującej okres przedrozbiorowy starano się przedstawić historię Sosnowicy i jej okolic zaznaczając jej specyfikę polegającą na styku dwóch kultur wynikających z położenia na pograniczu polsko - ruskim. Przeanalizowano kwestie przynależności administracyjnej oraz zmian własnościowych na opisanym terenie w okresie przedrozbiorowym, zwrócono uwagę na kwestie gospodarcze determinujące w dużym stopniu życie tutejszej ludności, również scharakteryzowano organizację kościelną obu obrządków, a także kwestie wyznaniowe. Część druga obejmuje lata 1795 -  1918, gdzie przedstawiono kwestie ustrojowe, zagadnienia gospodarcze, kwestie demograficzne, liczebność społeczności, jej zróżnicowanie zawodowe oraz ruch naturalny.

6 Analiza potencjału rozwojowego gminy opracowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład Zagospodarowania Przestrzennego w Lublinie. Obejmuje ona analizę zbiorczą potencjałów i uwarunkowań rozwoju Gminy Sosnowica przygotowanej przez dr Monikę Hurbę oraz „Ekspertyzę - Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych w gminie Sosnowica” wykonaną przez zespół w składzie: prof. dr hab. Marian Harasimiuk, dr hab. Andrzej Świeca (prof. nadzw. UMCS), mgr Renata Krukowska i mgr Andrzej Tucki.

Rozwój społeczno - gospodarczy gminy Sosnowica jest uwarunkowany wieloma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Celem analizy zbiorczej jest identyfikacja i ocena potencjałów rozwojowych gminy. W pierwszej kolejności omówiono poszczególne uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i społeczno - gospodarcze rozwoju gminy. Następnie przeprowadzono analizę i ocenę wszystkich uwarunkowań za pomocą techniki SWOT, wskazując silne i słabe strony w Gminie Sosnowica. Końcowym etapem opracowania jest wskazanie głównych kierunków rozwoju gminy w oparciu o posiadany potencjał.

Ekspertyza naś ma na celu rozpoznanie i przeanalizowanie potencjału obszaru Gminy Sosnowica w kontekście rozwoju turystyki, składającej się z szęsciu części: analizy dokumentów strategicznych, atrakcyjności turystycznej, stanu zagospodarowania turystycznego, wiodących form turystyki, analizy SWOT i na zakończenie wioski i rekomendacje.

7. Opracowanie Planu Innowacyjnego” przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład Zagospodarowania Przestrzennego w Lublinie. „Koncepcja innowacyjnego planu gminy” ma charakter planistyczny odnoszący się do rysunku koncepcji. Został on opracowany przez zespół w składzie: doc. dr arch. Romuald Dylewski - Koordynator tematu i główny projektant, dr Monika Hurba, mgr inż. arch. Elżbieta Kraszewska, mgr inż. arch. Anna Polska, mgr Jolanta Czopek i mgr Justyna Strzałkowska.

Opracowanie koncepcji modelowego planu strategicznego rozwoju Gminy Sosnowica w oparciu o nowatorskie metody badawcze można by zaliczyć do prac badawczo rozwojowych bądź espetyzalnych, jednocześnie ze względu na wymagania praktyczne bliska jest opracowaniom koncepcyjnym / planistycznym. Innowacyjna jest propozycja wykorzystania potencjału rozwojowego gminy - przyrodniczego i kulturowego - dla jej rozwoju społeczno gospodarczego tak, aby ów potencjał nie został zniszczony procesem rozwojowym. Zwłaszcza, że potencjał gminy Sosnowica to m.in. jeden z najcenniejszych w kraju parków narodowych, a wartości zachowanego środowiska przyrodniczego mają rangę europejską.

8. Mapa gminy syntetyczna, zawierająca jednak zbiór informacji uporządkowanych warstwowo, z możliwością eksponowania osobno każdej warstwy opracowane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład Zagospodarowania Przestrzennego w Lublinie.

Stanowi ona graficzną syntezę uwarunkowań rozwoju gminy, w tym - potencjałów przyrodniczych i kulturowych, stanu zagospodarowania i zainwestowania terenu, prawnych warunków ochrony i in., opracowana w systemie warstwowym: treści podkładu geodezyjnego, elementy środowiska przyrodniczego, elementy środowiska kulturowego użytkowanie terenu i elementy liniowe.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information